Česky
English

Ochrana osobních údajů

 

Dne 25. 5. 2018 se stává účinným nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR, z angl. General Data Protection Regulation). GDPR je novou celoevropskou právní úpravou, která nahrazuje, doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu a tím stanovuje nová pravidla v ochraně při zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, tedy jejich:

 • shromažďování,
 • zaznamenání,
 • uspořádání,
 • strukturování,
 • uložení,
 • přizpůsobení nebo pozměnění,
 • vyhledávání,
 • nahlédnutí,
 • použití, zpřístupnění přenosem,
 • šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Společnost Laboratoře Mikrochem a.s. zpracovává osobní údaje pacientů, svých zaměstnanců, dodavatelů, obchodních partnerů a jiných subjektů, s nimiž má v rámci své činnosti pracovní vztahy. Společnost Laboratoře Mikrochem a.s. aktivně přistupuje k naplnění požadavků tohoto nařízení a má zavedena vhodná technická a organizační opatření, aby byly splněny požadavky obecného nařízení GDPR.

 

Cílem společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. je, aby všechny osobní údaje, které spravuje, byly zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem. To znamená, že osobní údaje jsou:

 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebudou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný („účelové omezení").
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů").
 • přesné a v případě potřeby aktualizované. Budou přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost"),
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. („omezení uložení").

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Níže uvedené informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti veřejnosti o zpracování osobních údajů, včetně zvláštních kategorií osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1.     Kontaktní údaje správce:

Laboratoře Mikrochem a.s., IČ: 60777907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 3567, se sídlem Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc (dále jen Správce)

 

2.     Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

RNDr. Šárka Axmanová, Ph.D., tel.: +420 585 206 219, e-mail: sarka.axmanova@michem.cz, poštovní adresa: Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc

 

3.     Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování osobních údajů je vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb.

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména

a) zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

b) vyhláškou č. 98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci,

c) zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

d) vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče,

e) zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

f) zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

g) zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem,

h) zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce,

i) zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

j) zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů

a dalšími.

 

4.     Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb, případně i pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta / klienta nebo jiné fyzické osoby, zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

 

5.     Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • zaměstnanci Správce (jako poskytovatele zdravotních služeb) se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi,
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., zejména pověřený příslušný správní orgán, orgán ochrany veřejného zdraví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky, smluvní zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora, pověření lékaři posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení pověření provedením kontroly, Veřejný ochránce práv a pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů,
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

6.     Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

7.     Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.     Práva subjektů údajů týkající se ochrany osobních údajů:

Subjekt údajů má právo:

 • požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, má právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • na omezení zpracování.
 • vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce - viz bod 4.).
 • obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem jeho práv podle příslušných právních předpisů.
 • podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost lze podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

 

9.     Poučení k povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem a pacient / klient je povinen je Správci poskytnout, stejně jako Správce má právo je po pacientu / klientu požadovat. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce nebude moci poskytnout zdravotní služby v předepsané kvalitě, a tím může dojít k poškození pacientova / klientova zdraví či přímému ohrožení jeho života.