Česky
English

Vydávání výsledků

 

V laboratořích společnosti Laboratoře Mikrochem jsou výsledky vydávány ve formě:

 

  • písemného výtisku,

  • elektronické zprávy a následné zaslání písemného výtisku

  • telefonického sdělení s následným zasláním písemného výtisku

 

Výsledek ve formě písemného výtisku

 

Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv, které jsou vytvořeny v laboratorním informačním systému. Výsledek je vždy před vydáním konfirmován odpovědným VŠ pracovníkem. Záznam o schválení a uvolnění výsledku je parafa odpovědného VŠ pracovníka u příslušného výsledku.

Výsledky jsou distribuovány prostřednictvím řidičů svozové služby, kurýrní služby nebo pošty.

 


Výsledek ve formě elektronické zprávy

 

Výsledky jsou vydávány ve stejné podobě jako písemné zprávy vytvořené v laboratorním informačním systému včetně konfirmace výsledku odpovědným VŠ pracovníkem.

Vždy jsou výsledky vydávány a distribuovány i v písemné podobě stejným způsobem jako výsledky v písemné formě.

 


Telefonické sdělování výsledku

 

Pro urychlení sdělování výsledků mohou být dílčí a předběžné výsledky poskytovány žadateli telefonicky.

Výsledky mohou být telefonicky sdělovány pouze oprávněnému příjemci tj. žadateli-lékaři popř. střednímu zdravotnickému personálu žadatele. Pracovník společnosti Laboratoře Mikrochem je povinen si před sdělením výsledku ověřit identitu päcienta (rodné číslo) a telefonické hlášení včetně data a jména příjemce zapsat do LIMS. Oprávnění poskytovat informace o výsledcích mají všichni odborní pracovníci Laboratoře Mikrochem. V nejasných případech nebo vyžaduje-li žadatel konzultaci, odpovídá za telefonické sdělení výsledku VŠ pracovník laboratoře. Výsledek je poté předán žadateli-lékaři prostřednictvím písemného výtisku nebo elektronické zprávy.

 


Vydávání výsledků pacientům

 

Výsledky jsou pacientům poskytovány vždy, jedná-li se o samoplátce a bylo-li vyšetření provedeno na přímé vyžádání klientem bez žádanky lékaře.

Výsledek je předán pacientovi, je-li tento požadavek uveden na Žádance a jedná se o samoplátce. V ostatních případech je výsledek předán pouze žadateli-lékaři.

V případě prokázání totožnosti je možné vydat pacientovi opis výsledku.

 

 

Výdej výsledku třetí osobě

 

Je možný jen na základě plné moci nebo dokladu o poručnictví.

 


Změny výsledků a nálezů

 

Opravu/změnu výsledku může provést pouze odpovědný VŠ pracovník laboratoře, který je povinen neprodleně po zjištění chybného výsledku upozornit žadatele-lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy.

Není-li výsledek odeslán v písemné nebo elektronické podobě, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí VŠ pracovník laboratoře neprodleně telefonicky nahlásit změnu výsledku a provést záznam do laboratorního informačního systému k danému vyšetření.

U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změny provedla, důvod opravy. U opraveného výsledku musí být uvedena poznámka s jasným označením, že byla provedena revize.

V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. Opravený nález se následně přikládá k původnímu nálezu tak, aby bylo na první pohled zjistitelné, že byl výsledek revidován.