Výsledky laboratorních vyšetření

 
 
 

Vydávání výsledků

 
V laboratořích společnosti Laboratoře Mikrochem jsou výsledky vydávány ve formě:

  • písemného výtisku,
  • elektronické zprávy a následné zaslání písemného výtisku
  • telefonického sdělení s následným zasláním písemného výtisku
 

Výsledek ve formě písemného výtisku

 
Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv, které jsou vytvořeny v laboratorním informačním systému. Výsledek je vždy před vydáním konfirmován odpovědným VŠ pracovníkem. Záznam o schválení a uvolnění výsledku je parafa odpovědného VŠ pracovníka u příslušného výsledku.
Výsledky jsou distribuovány prostřednictvím řidičů svozové služby, kurýrní služby nebo pošty.
 

Výsledek ve formě elektronické zprávy

 
Výsledky jsou vydávány ve stejné podobě jako písemné zprávy vytvořené v laboratorním informačním systému včetně konfirmace výsledku odpovědným VŠ pracovníkem.
Vždy jsou výsledky vydávány a distribuovány i v písemné podobě stejným způsobem jako výsledky v písemné formě.
 

Telefonické sdělování výsledku

 
Pro urychlení sdělování výsledků mohou být dílčí a předběžné výsledky poskytovány žadateli telefonicky.
Výsledky mohou být telefonicky sdělovány pouze oprávněnému příjemci tj. žadateli-lékaři popř. střednímu zdravotnickému personálu žadatele. Pracovník společnosti Laboratoře Mikrochem je povinen si před sdělením výsledku ověřit identitu päcienta (rodné číslo) a telefonické hlášení včetně data a jména příjemce zapsat do LIMS. Oprávnění poskytovat informace o výsledcích mají všichni odborní pracovníci Laboratoře Mikrochem. V nejasných případech nebo vyžaduje-li žadatel konzultaci, odpovídá za telefonické sdělení výsledku VŠ pracovník laboratoře. Výsledek je poté předán žadateli-lékaři prostřednictvím písemného výtisku nebo elektronické zprávy.
 

Vydávání výsledků pacientům

 
Výsledky jsou pacientům poskytovány vždy, jedná-li se o samoplátce a bylo-li vyšetření provedeno na přímé vyžádání klientem bez žádanky lékaře.
Výsledek je předán pacientovi, je-li tento požadavek uveden na Žádance a jedná se o samoplátce. V ostatních případech je výsledek předán pouze žadateli-lékaři.
V případě prokázání totožnosti je možné vydat pacientovi opis výsledku.
 

Výdej výsledku třetí osobě

 
Je možný jen na základě plné moci nebo dokladu o poručnictví.

 

Změny výsledků a nálezů

 
Opravu/změnu výsledku může provést pouze odpovědný VŠ pracovník laboratoře, který je povinen neprodleně po zjištění chybného výsledku upozornit žadatele-lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy.
Není-li výsledek odeslán v písemné nebo elektronické podobě, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí VŠ pracovník laboratoře neprodleně telefonicky nahlásit změnu výsledku a provést záznam do laboratorního informačního systému k danému vyšetření.

U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačeno datum, čas a jméno osoby, která změny provedla, důvod opravy. U opraveného výsledku musí být uvedena poznámka s jasným označením, že byla provedena revize.
V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. Opravený nález se následně přikládá k původnímu nálezu tak, aby bylo na první pohled zjistitelné, že byl výsledek revidován.